واحد تولیدی نمونه استاندارد در سال ۱۳۹۸-۱۳۹۹

واحد تولیدی نمونه استاندارد در سال 1398-1399

واحد نمونه صنعتی سال ۱۳۹۸

واحد نمونه صنعتی سال 1398

واحد نمونه خراسان رضوی در سال ۱۳۹۷

واحد نمونه خراسان رضوی در سال 1397

واحد نمونه صنعتی سال ۱۳۹۷

واحد نمونه صنعتی سال 1397

واحد تولیدی برتر در صنعت پزشکی ۱۳۹۶-۱۳۹۷

واحد تولیدی برتر در صنعت پزشکی 1396-1397

واحد نمونه سال ۱۳۹۶

واحد نمونه سال 1396

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۷

صادر کننده نمونه سال 1387

واحد نمونه سال ۱۳۸۶

واحد نمونه سال 1386

واحد برتر سال ۱۳۸۴

واحد برتر سال 1384

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۱

صادر کننده نمونه سال 1381

صادر کننده نمونه سال ۱۳۸۰

صادر کننده نمونه سال 1380

واحد تولیدی نمونه استان در سال ۱۳۷۹

واحد تولیدی نمونه استان در سال 1379